• +30 2661 700750
  • +30 6945 526 425
  • info@corfubee.com

Όροι Χρήσης

Corfubee > Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

  1. Ορισμοί

Για τη διευκόλυνση των αντισυμβαλλομένων και προς αποφυγή περιττών επαναλήψεων, οι όροι και προϋποθέσεις για τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του συγκεκριμένου ιστότοπου, όπως ακολουθούν, περιέχουν τις ακόλουθες έννοιες:

Όπου αναγράφεται:

«Υπηρεσία» εννοείται η μεταφορά του/των πελατών από το προκαθορισμένο σημείο ραντεβού προς τον προσυμφωνημένο προορισμό.

«Πάροχος» (συνηθ. Υπηρεσίας) εννοείται ο αντισυμβαλλόμενος παροχέας των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου τα στοιχεία του οποίου βρίσκονται στην αρχική σελίδα του ιστότοπου.

«Όχημα» εννοείται το ταξί, μίνι – πούλμαν, μίνι – βαν ή άλλο προσυμφωνημένο με τον επιβάτη μέσο εκτέλεσης της υπηρεσίας από τον οδηγό για λογαριασμό του παρόχου της υπηρεσίας.

«οδηγός» εννοείται ο εντεταλμένος από τον παρέχοντα την υπηρεσία ή ο ίδιος ο παρέχων την υπηρεσία.

«επιβάτης» εννοείται ο/οι χρήστης/χρήστες της υπηρεσίας που παρέχεται δια του παρόντος ιστότοπου και συμβάλλεται/συμβάλλονται με τον πάροχο σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

«προκαθορισμένο σημείο συνάντησης» εννοείται η διεύθυνση στην οποία ο επιβάτης/ χρήστης των υπηρεσιών έχει υποδείξει κατά την αγορά της υπηρεσίας ότι επιθυμεί να τον αναμένει ο οδηγός.

«προορισμός» εννοείται η διεύθυνση στην οποία ο επιβάτης/χρήστης των υπηρεσιών έχει υποδείξει κατά την αγορά της υπηρεσίας ότι επιθυμεί να τον μεταφέρει ο οδηγός.

«κόμιστρο» εννοείται το προσυμφωνημένο τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει ο επιβάτης στον πάροχο για την υπηρεσία που αγοράζει μέσω του παρόντος ιστότοπου.

  1. Αποδοχή όρων σύμβασης

Εφόσον επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του παρόχου όπως αυτές περιγράφονται στον παρόντα ιστότοπο, συμφωνείτε, συνομολογείτε και αποδέχεστε ανεπιφύλαχτα τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Την κατά τα ανωτέρω συναίνεσή σας δηλώνετε τσεκάροντας το εικονίδιο που βρίσκεται παραπλεύρως της φράσεως «Συμφωνώ στη χρήση της Υπηρεσίας που παρέχεται υπό τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις».

Εάν δεν είστε ο τελικός χρήστης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του παρόντος ιστότοπου, η αγορά της υπηρεσίας για λογαριασμό τρίτου δεσμεύει και τον τρίτο στο όνομα και για λογαριασμό του οποίου θεωρείται ότι συμβάλλεστε με τον πάροχο, για κάθε δε διαφορά που τυχόν δημιουργηθεί ευθύνεστε αμφότεροι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο.

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος αποδεικνύεται εγγράφως με συμφωνία μεταξύ του παρόχου και του/των επιβατών, αποκλειομένου κάθε άλλου μέσου.

  1. Χρήση ιστότοπου

Με τη χρήση της υπηρεσίας που παρέχεται μέσω του παρόντος ιστότοπου συνάπτεται σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μεταξύ του παρόχου και του επιβάτη/ων η οποία διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Για κάθε ζήτημα που προκύψει και δεν αναφέρεται ειδικά στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ισχύουν οι γενικές διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα ως έχει.

Με την αγορά της υπηρεσίας δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα.

Τα στοιχεία που δηλώνετε στον παρόντα ιστότοπο κατά την αγορά της υπηρεσίας επεξεργάζονται από τον πάροχο κατά το αναγκαίο μέτρο για να διασφαλιστεί η ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας, εντός των πλαισίων που θέτει ο νόμος (GDPR).

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί «cookies» αναγκαία για την ορθή λειτουργία του και κανένα προσωπικό σας στοιχείο πέραν των αναγκαίων δεν αποθηκεύεται στον διακομιστή του παρόχου.

Διατηρείτε την δυνατότητα να αποκλείστε τη χρήση των  «cookies», στην οποία περίπτωση ενδεχομένως ο ιστότοπος να μην λειτουργήσει κανονικά.

  1. Υπηρεσία

Ο πάροχος παρέχει την υπηρεσία είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω τρίτων οδηγών, οι οποίοι κατέχουν όλα τα εκ του νόμου απαιτούμενα προσόντα και άδειες ώστε να παρέχουν την εργασία τους.

Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για την παροχή της υπηρεσίας εμφανίζονται ενδεικτικά στον ιστότοπο και ο πάροχος επιφυλάσσεται, σε περίπτωση αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο, να αντικαταστήσει το όχημα το οποίο εμφανίζεται στον ιστότοπο και το οποίο επέλεξε ο επιβάτης με άλλο αντίστοιχων προδιαγραφών, εξασφαλίζοντας ότι δεν μεταβάλλεται η ποιότητα του οχήματος, το κόστος για τον/τους επιβάτες καθώς και η ασφάλεια τους.

Για την παροχή της υπηρεσίας ο πάροχος μπορεί να χρησιμοποιεί οχήματα ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Ο πάροχος μπορεί να αναθέτει εξ ολοκλήρου σε τρίτους την εκτέλεση της υπηρεσίας που αγόρασε ο επιβάτης, στην οποία περίπτωση ο πρώτος ευθύνεται εις ολόκληρον και αλληλεγγύως με τον τρίτο έναντι του επιβάτη για κάθε τυχόν παράβαση των όρων του παρόντος.

Ο επιβάτης επιλέγει το όχημα, το προκαθορισμένο σημείο συνάντησης, την ώρα συνάντησης, τον προορισμό καθώς και την ενδεχόμενη μεταφορά του από το σημείο άφιξης στο σημείο αρχικής αναχώρησης σε περίπτωση ταξιδιού μετ’ επιστροφής.

Ο επιβάτης οφείλει να διασφαλίζει κατά την αγορά της υπηρεσίας ότι το όχημα που επιλέγει είναι κατάλληλο για τον αριθμό των επιβατών καθώς και για τη μεταφορά των αποσκευών που φέρουν μαζί τους. Σε περίπτωση που στους επιβάτες συμπεριλαμβάνονται πρόσωπα που χρήζουν βοήθειας/ειδικής πρόνοιας για τη μεταφορά τους (ενδεικτικά παιδιά/υπέργηροι) ο επιβάτης οφείλει να ενημερώνει κατά την αγορά της υπηρεσίας καταβάλλοντας το τυχόν επιπλέον κόστος. Σε περίπτωση που απαιτηθεί επιπλέον/διαφορετικό όχημα λόγω υπεράριθμων επιβατών/αποσκευών ή επιπλέον εξοπλισμός ο οποίος δεν ζητήθηκε κατά την κράτηση, ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ολικά ή εν μέρει την παροχή της υπηρεσίας παρακρατώντας εύλογο ποσό εκ του συνολικού καταβληθέντος κομίστρου. Ο επιβάτης οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 48 ώρες πριν την εκτέλεση της υπηρεσίας,  τον πάροχο, για κάθε μεταβολή των ανωτέρω στοιχείων.

Σε περίπτωση που το προκαθορισμένο σημείο συνάντησης είναι το αεροδρόμιο ο πάροχος θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να ενημερώνεται μόνος του για τη νέα ώρα άφιξης σε περίπτωση καθυστέρησης της πτήσης.

  1. Κόμιστρο

Ανάλογα με την υπηρεσία που επιλέγει ο επιβάτης, κατά το χρόνο αγοράς της υπηρεσίας, καλείται να καταβάλει το αντίστοιχο κόμιστρο. Στην περίπτωση καταβολής του κομίστρου μέσω χρεωστικής/πιστωτικής ή άλλου είδους τραπεζικής κάρτας το κόμιστρο πιστώνεται άμεσα και το κάθε είδους κόστος χρήσης κάρτας βαρύνει αποκλειστικά τον επιβάτη. Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιλέξει να καταβάλει το κόμιστρο με μετρητά οφείλει κατά την παραλαβή του από τον οδηγό στο σημείο άφιξης να καταβάλει το πλήρες κόμιστρο λαμβάνοντας την αντίστοιχη απόδειξη.

Η ακύρωση κράτησης πριν τη διενέργεια του συμφωνημένου δρομολογίου είναι δυνατή μόνο μέσω της πλατφόρμας του ιστότοπου, επιβεβαιώνεται μέσω αποστολής από τον πάροχο στον επιβάτη αυτοματοποιημένου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επιβαρύνεται με χρηματική ποινή ακύρωσης όπως ακολουθεί:

Εαν η ακύρωση γνωστοποιηθεί μέχρι επτά ημέρες πριν το προγραμματισμένο δρομολόγιο επιστρέφεται το σύνολο του καταβληθέντος τιμήματος πλην των ενδεχόμενων εξόδων για την ανωτέρω συναλλαγή (κόστος χρήσης κάρτας/e banking ενδεικτικά).

Εάν η ακύρωση γνωστοποιηθεί από έξι ημέρες έως και δύο πριν το προγραμματισμένο δρομολόγιο επιστρέφεται το ήμισυ (50%) του καταβληθέντος τιμήματος πλην των ενδεχόμενων εξόδων για την ανωτέρω συναλλαγή (κόστος χρήσης κάρτας/e banking ενδεικτικά).

Εάν η ακύρωση γνωστοποιηθεί εντός των τελευταίων 48 ωρών πριν το προγραμματισμένο δρομολόγιο επιστρέφεται το 1/4 (25%) του καταβληθέντος τιμήματος πλην των ενδεχόμενων εξόδων για την ανωτέρω συναλλαγή (κόστος χρήσης κάρτας/e banking ενδεικτικά).

Σε περίπτωση που μετά την αγορά της υπηρεσίας από τον επιβάτη υπάρξουν αλλαγές στο προγραμματισμένο δρομολόγιο, όπως ενδεικτικά επιπλέον στάσεις, αλλαγή προορισμού ή αλλαγή αριθμού επιβατών, και αυτές γνωστοποιηθούν εγκαίρως, το επιπλέον κόμιστρο καταβάλλεται στον οδηγό πριν την εκτέλεση του δρομολογίου.

  1. Λοιποί όροι

Ο πάροχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει στις αποσκευές των επιβατών και οφείλεται σε πλημμελή προετοιμασία τους από τους επιβάτες. Οι επιβάτες οφείλουν να ενημερώνουν τον οδηγό για ενδεχομένως εύθραυστα ή πολύτιμα αντικείμενα τα οποία επιθυμούν να μεταφέρουν με το όχημα ώστε να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν η ακεραιότητά τους. Ωστόσο ο πάροχος δεν ελέγχει το περιεχόμενο των αποσκευών των επιβατών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το περιεχόμενό τους καταστραφεί/κλαπεί ή με άλλο τρόπο απολεσθεί κατά τη διάρκεια του δρομολογίου. Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να μεταφέρει αντικείμενα τα οποία δεν επιτρέπονται εκ του νόμου, είτε λόγω της ιδιότητάς τους είτε λόγω της φύσης τους, ο οδηγός διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη μεταφορά και την εκτέλεση του δρομολογίου, στην περίπτωση αυτή το κόμιστρο παρακρατείται εις ολόκληρο. Οι επιβάτες οφείλουν να συμπεριφέρονται κόσμια κατά την εκτέλεση του δρομολογίου, να διατηρούν την καθαριότητα του οχήματος, να μην βρίσκονται σε κατάσταση μέθης, να μην βρίσκονται υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών και σε κάθε περίπτωση να συμπεριφέρονται ευπρεπώς. Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω υποδείξεων ο οδηγός διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση του δρομολογίου και στην περίπτωση αυτή το κόμιστρο παρακρατείται εις ολόκληρο.

Δωσιδικία  

Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ των επιβατών και του παρόχου συμφωνείται ότι αποκλειστικά αρμόδια κατά τόπο είναι τα Δικαστήρια της Ελλάδας και δη του νομού Κερκύρας.

 

top
close
hello.
espa